Beredskap

Kommunen har eit ansvar for samfunnssikkerheit og beredskap i lokalsamfunnet.
Systematisk samfunnssikkerheits- og beredskapsarbeid handlar om tiltak for å forebygge og effektivt kunne handsame hendingar og situasjonar som trugar liv, helse, miljø og viktige samfunnsverdiar og krev ekstraordinær innsats.
Fotograf: Hornindal kommune
Kommunehuset Smia fotograf Hornindal kommune
Kommunen taklar til dagleg uønskte hendingar: Brannvesenet rykkjer ut ved brannar og trafikkulykker, helsevesenet tek seg av skadar osv.
Det systematiske samfunnssikkerheits- og beredskapsarbeidet handlar om å forebygge og å vere førebudd på takle situasjonar som er større enn dei som det ordinære hjelpeapparatet tek seg av til dagleg.

Kommunestyret har valt beredsskapsråd som er kommunen sitt samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål.

Beredskapsrådet er samansett slik:

Ordførar
Rådmann
Assisterande rådmann
Lensmannen i Stryn og Hornindal
Brannsjef
Helsesjef
Ein frå forsvaret (HV)
Ein frå Røde Kors i kommunen

Hornindal kommune har gjennomført risiko- og sårbarheitsanalyser (ROS) for å finne ut kva risiki og fåremoment som finns, og kor sårbar kommunen er for svikt i samfunnsviktige funksjonar
ROS-analysen skal vere grunnlag for skadeførebyggande og skadeavgrensande tiltak.
Med bakgrunn i ROS-analysen skal det takast beredskapsomsyn i all kommunal planlegging.

Kommunen har utarbeidd kriseleiingsplan og valt kriseleiing som vert innkalla om større kriser skulle inntreffe eller større ulukker skulle skje.

Med i kriseleiinga er:

Ordførar
Rådmann
Assisterande rådmann
Brannsjef
Helsesjef
Lensmannen i Stryn og Hornindal

I kommunen er det oppretta tverrfaglege kriseteam som skal vere i beredskap / brukast i samband med alvorlege ulukker, kriser og katastrofar.
Det er dessutan gjort avtale med ei rekkje personar om tolketeneste på mange språk om det skulle bli tron for det i ein gitt situasjon.
Det er vidare utarbeidd handlingsplanar for mange tenkte hendingar.

Kommunen sin ROS-analyse og kriseleiingsplan vert rullert med jamne mellomrom.

Om kriseleiinga vert innkalla, så vil den halde til i Kommunehuset Smia.
 
Publisert av Jarle Tvinnereim. Første gong publisert 25.02.2005
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering