SMIL-midlar 2018

SMIL 2016 - Klikk for stort bilete Hornindal kommune er tildelt ei ramme på kr 120.000,- til Spesielle Miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for 2018.
Søknadsfrist 15. mai 2018

Kven kan søkje?

 • Ordninga er avgrensa til dei som har rett på produksjonstilskot
 • Den som søkjer må vere registrert i Einingsregisteret og ha organisasjonsnummer


Korleis søkje? 

 • Søknadsskjema ligg på Landbruksdirektoratet sine nettsider, klikk her
 • Det er krav til gjødselplan og sprøytejournal, og kart over areal som søkjaren disponerer
 • Det skal leggast ved kostnadsoverslag, bilde/teikning, og evt. skritfleg avtale frå gunneigar (dersom leigd areal)


Prioriterte tiltak er:

 • Setermiljø (sel og tiltak på setervoll)
 • Tiltak mot landbruksureining
 • Bygningar og kulturmark i utmark
 • Rydding av innmarksbeite til husdyr
 • Skjøtsel av gamal kulturmark og ivaretaking av biologisk mangfald
 • Ferdselsårer
   


Formålet med SMIL-midlane er å ta vare på natur- og kulturminneverdiar i jordbruket, samt å redusere avrenning og ureining frå jordbruket, ut over det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift.

Publisert av Elisabeth Gamlem Lødemel. Ansvarleg Rådmann. Sist endra 12.04.2018
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post : post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Fotograf: Kari Torheim
Høgenibba og Storesetra
Kari Torheim
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering