Høyring: Bruken av Smia etter samanslåinga

NyeVolda.png - Klikk for stort bilete

Slik ser prosjektleiaren føre seg å nytte Smia i ny kommune. Kom med dine innspel innan 27. mars. 

I rimeleg tid før samanslåinga av Hornindal og Volda må det avklarast kva tenester som skal vere tilgjengelege frå dagens i kommunehus i Hornindal, Smia.

Intensjonsavtalen slår fast at Volda sentrum er kommunesenteret i den nye kommunen. Avtalen seier m.a. at: «Kommunale administrative arbeidsplassar skal så langt det er praktisk mogleg fordelast etter folketal. For å få til dette vert områdeorganisering lagt til grunn som prinsipp.»

Skular, barnehagar, helse-/legesenter og omsorgsinstitusjonar vil liggje der dei ligg i dag, og vert ikkje røyvd av kommunesamanslåinga.

Dette notatet konsentrerer seg om kva tenester som skal vere tilgjengelege på Smia som i dag er kommunehuset til Hornindal kommune.

Les prosjektleiarens høyringsnotat og forslag til bruken av Smia her: Høyring – Bruken av Smia

Frist for å sende innspel til høyringsnotatet er onsdag 27. mars 2019. Innspel sendast anten elektronisk til postmottak@volda.kommune.no eller per post til:

Volda kommune
Stormyra 2
6100 Volda

Merk dine innspel med «Innspel til bruken av Smia i nye Volda kommune»

Korte utdrag:

Her er nokre korte utdrag frå høyringsnotatet. For meir utfyllande detaljar, les heile dokumentet ved å klikke på lenka over.

 • Prosjektleiaren rår til at følgjande funksjonar vert gjort tilgjengleg ein dag i veka, og elles ved behov:
  • Landbrukstenester/landbrukskontor
  • Byggjesakshandsaming
  • Kart/oppmåling
  • Reguleringsplanlegging
 • Bibliotek og frivillegsentral held fram i sine lokale på Smia.
 • Det vert foreslått at Smia skal vere heildagsopen med mottaksfunksjon for innbyggjarar og publikum måndag, onsdag og fredag. Dette inneber ein utstrakt servicefunksjon frå sentralbasen i den nye kommunen, slik at ein representerer heile kommunen uavhengig av kvar ein arbeider frå.
 • Møtelokala på Smia vil verte brukt til ulike arbeidssamlingar og møteaktivitet for administrasjon og politiske utval i nye Volda.
 • Prosjektleiar for nye Volda Kyrkje seier følgjande om prosess for kyrkjekontor: «Når det gjeld tilgang til kontor i Hornindal ser vi ikkje for oss eit fast kyrkjekontor, men det å ha høve til å nytte eit kontor med ein arbeidsplass med internettilgang.»
 • Nye Volda vil ha felles NAV-kontor med Ørsta kommune. Korleis dette skal organiserast vert å avklare i prosjektet som er i gang. Det bør vektleggjast å finne ei mest tenleg løysing, men der dette vert å kome attende til i samband med handsaming av samarbeidsavtalen for NAV-kontor mellom Ørsta kommune og nye Volda.
 • Smia utvikling er allereie etablert på Smia i tillegg til at det er planlagt fast opningstid for landbrukskontor. Prosjektleiaren føreslår at ein arbeider med sikte på å kunne få til næringsetablering på Smia i tillegg til dei kommunale tenestene som er skissert i høyringsnotatet.

Bakgrunn

Prosess for administrative kontorplassar vart teken opp som ei orienteringssak i Fellesnemnda 18. oktober 2018.

Om du vil vite meir om kva som vart lagt fram den gongen, sjå sak OS 41/18 på saklista til Fellesnemnda i fjor haust for meir informasjon. 

Publisert av Joakim Rødven. Sist endra 14.03.2019
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post : post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
Grendadalen 13.11.2007 | Fotograf: Bjørn Lødemel
Grendadalen
Bjørn Lødemel
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering