Reguleringsplan for Rokkheim hytteområde

Vedteken i møte den 15.12.2005, sak 094/05. Det regulerte området omfattar ca. 32 daa. av gnr. 193, bnr.9 - sør for riksvegen i Honndalslida.
Innafor planområdet er det planlagt 10 nye hyttetomter. I tillegg er det sett av areal til friluftsområde, veg- og parkeringsareal.

Plankart og reguleringsføresegner finn du i vedlegg nedanfor.
Ansvarleg Ståle Hatlelid. Sist endra 15.02.2007