Reguleringsplan for Bøgardsfjøsen hyttefelt

Vedteken i møte den 21.04.2005, sak 024/05. Det regulerte området omfattar ca. 6 daa. av gnr. 206 (Grodås), bnr.6 - ved Bøgardfjøsen, nord for Lidavegen.
Innafor planområdet er det planlagt 5 nye hyttetomter, bevaringsområde (Bøgardfjøsen), kommunaltekniske anlegg, samt veg- og parkeringsareal. Plankart og reguleringsføresegner finn dei vedlegg nedanfor.
Ansvarleg Ståle Hatlelid. Sist endra 15.02.2007