Revisjon av tematisk kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014 - 2017 - varsel om oppstart

Kunstgrasbana oversikt 2012 - Klikk for stort bileteKunstgrasbana oversikt 2012 Trond Erlend Mehlum

I KS-sak 003/13 vart kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2009 – 2012 forlenga til også å gjelde for 2013. Godkjent plan er ein føresetnad for å få spelemidlar, og etter ei omfattande utbygging og rehabilitering av anlegg siste åra treng planen reviderast.

Ei arbeidsgruppe, samansett av oppvekst- og kultursjef, folkehelsekoordinator, plan- og bygningssjef og ein representant for Hornindal idrettslag, har ansvar for planarbeidet. Dei viktigaste delane av arbeidet vil vere:

• evaluere eksisterande kommunedelplan for idrett- og friluftsliv 2009 – 2012 (2013)
• utarbeide oversikt over eksisterande anlegg i kommunen
• utarbeide mål og strategiar for idrett, friluftsliv og aktivitetar i eit helseperspektiv
• dokumentere aktivitetar og behov
• registrere ynskje om nye anlegg
• registrere trongen for rehabilitering av eksisterande anlegg
• registrere trongen for nærmiljøanlegg
• utarbeide oversikt over framtidig arealbehov (innspel til arealdel av kommuneplanen)
• utarbeide liste over langsiktige oppgåver (10-12 år) for utbygging og tilrettelegging
• prioritert handlingsprogram for utbygging og tilrettelegging av anlegg i perioden 2014- 2017.

Gjeldande plan er utgangspunkt for revisjonen, og arbeidsgruppa må vurdere i kor stort omfang planen skal endrast. Store endringar på anleggsfronten siste åra – med idrettshall, kunstgrasbane, varmestove, skitrekk, nedfartsløyper og rehabilitert idrettspark m.m. tilseier at lista over eksisterande anlegg må oppjusterast. Som følgje av ny plan- og bygningslova må også alle paragrafar det er vist til i dette lovverket endrast. Planen skal elles utformast i tråd med departementet sin rettleiar (V-798).

Oppstart av planarbeidet er kunngjort i "Fjordingen", og det vert høve til å kome med innspel til planen.Offentlege instansar, lag, organisasjonar og enkeltpersonar med engasjement for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vert oppfordra til å sende evt. innspel til Hornindal kommune, postboks 24, 6761 Hornindal, innan 30.08.2013.

Det vert elles vist til Kulturdepartementet sine rettleiarar og føresegner: http://www.regjeringen.no/Upload/KKD/Idrett/V-0798.pdf http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Idrett/Publikasjoner/V-0732-N-2013_web.pdf

Oversikt over alle aktuelle publikasjonar frå Kulturdepartementet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/idrett/publikasjoner-fra-idrettsavdelingen.html?id=86915

Publisert av Ståle Hatlelid. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 01.07.2013
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering