Ny forvaltningsplan for Sætremyrane naturreservat

Føremålet med forvaltingsplanen er å
-vere eit hjelpemiddel til å realisere føremålet med naturreservatet. Planen byggjer på verneforskrifta og den kunnskapen som finst om reservatet og naturtypen.
-klargjere kva spelerom grunneigarar og andre brukarar har i det freda området.
-gje grunneigarane og allmenta innsyn i kva siktemål og strategi forvaltingsstyresmakta har for natur-reservatet.

Siktemålet med forvaltinga er å ta vare på den levande og naturlege dynamikken i naturreservatet, heller enn å konservere eit statisk landskapsbilete. Fylkesmannen opnar for hogst i nærare definerte bestand der tresetnaden ikkje har spesiell pedagogisk verdi i høve til soneringar på høgmyr. Kulturminne knytte til gammal torvindustri er særskilt omtalt. Prioriterte skjøtselsretta tiltak i planperioden er:
1. Fjerning av gran.
2. Fjerning av boss
3. Mogleg restaurering etter tidlegare inngrep.

Forvaltinga prioriterer elles å få gjort ei myrfagleg karakterisering og kartfesting av dei ulike delane av myrkomplekset, gjerne kopla til utgreiing om geologi og danningshistorikk, likeins å få etablert ei lang-siktig overvaking av vegetasjon, myrstrukturar og naturprosessar, og verknader av inngrep og påverkna-der. Kulturminnefagleg undersøking bør inngå i dette. Fylkesmannen vil oppmuntre vidare naturregist-reringar i naturreservatet, både vitskaplege og i form av t.d. skuleekskursjonar som kan bidra til ny kunn-skap om artsmangfald m.m. Fylkesmannen ønskjer at det vert etablert ein eigna plass for informasjon ved den planlagde, nye fylkesvegen gjennom Hornindal.

Her finn du oversikt over rapportar frå miljøvern- og landbruksavdelinga

Fylkesmannen godkjenner prøvetaking i Sætremyrane naturreservat, mars 2015
Sjølv om undersøkingane i Sætremyrane skjer på initiativ frå Fylkesmannen, treng prøvetaking og andre inngrep formelt løyve.
På oppdrag frå Fylkesmannen skal NTNU-Vitenskapsmuseet og Bioforsk kartleggje og karakterisere den verna myra, for å finne ut i kva grad tidlegare torvuttak har endra den naturlege forma og voksteren på myra. Det skal danne grunnlag for eventuelle tiltak for å attskape meir av dei naturlege tilhøva, og betre tilhøva for å ta opp klimagassar. Arbeidet skal såleis kome både dette naturreservatet og heile klimaarbeidet til gode.
Meir om prosjektet.

Publisert av Trond Erlend Mehlum. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 13.03.2015
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering