Kommunalt krisesenter

Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Flora Kommune er vertskommune for eit interkommunalt samarbeid om etablering og drift av krisesentertilbod for kommunane i Sogn og Fjordane.

Innbyggjarane i Hornindal kommune kan nytte seg av dette tilbodet.

Tilbodet skal jfr. lova sikre eit godt og heilskapleg krisesentertilbod til kvinner, menn og barn som er utsette for vold eller trugsmål om vold i nære relasjonar.

Krisesenteret sitt tilbod:
• Mellombels butilbod for kvinner, menn og barna deira.
  Butilbodet til menn er ikkje samlokalisert med butilbodet til kvinner.
• Telefonvakt / krisetelefon, open heile døgnet
• Informasjon, råd, rettleiing, vern, tryggleik
• Støtte og hjelp på dei voldsutsette sine eigne premissar.
• Dagtilbod, støtte og hjelp til personar som ikkje nyttar butilbodet
• Ambulerande dagtilbod i Nordfjord og i Sogn.
• Oppfølging i re-etableringsfasa
• Juridisk bistand frå våre 2 faste advokatar
• Hjelp til barna ut frå kvart enkelt barn sitt behov
• Utadretta verksemd i form av informasjon om voldsproblematikk og    krisesentertilbodet

• Vi har nytt hus bygd for føremålet og som tilfredsstiller alle krav til fysisk sikring og universell utforming.
• Alle tenestene våre er gratis for brukarane

Publisert av Trond Erlend Mehlum. Ansvarleg R├ądmannen. Sist endra 27.09.2012