Publisert 31.07.2017
Bibliotek

Biblioteket vil i tidsrommet 7. august til og med 20. desember 2017 ha følgjande midlertidige opningstider:

  • Måndag 11.00 – 14.00
    • Onsdag 15.00 – 20.00

Biblioteket er ope for enkle bibliotektenester kvardagar mellom kl 09 og 15

 

Publisert 11.07.2017
Stortingsval 2017

For å kunne røyste ved Stortings- og sametingsvalet 2017 må du stå i manntalet.

Manntalet for Hornindal kommune blir lagt ut til offentleg ettersyn i servicekontoret på kommunehuset Smia frå 11. juli og fram til valdagen 11. september 2017.

Det er der du er folkeregistrert 30. juni i valåret du kan røyste på valdagen. Dersom du har flytta og meldinga om flytting ikkje er motteken av folkeregisteret innan 30. juni 2017, står du manntalsført i den kommunen du flyttar frå. Du kan då enten førehandsrøyste, eller du kan røyste på valdagen i den kommunen du flyttar frå.

Dersom du eller nokon annan feilaktig er blitt innført eller utelaten frå manntalet i kommunen, kan ein krevje at feilen blir retta opp.

Krav om retting av feil skal vere skriftleg og begrunna, og sendast til: 

Hornindal Valstyre, Postboks 24, 6761 Hornindal

Leiar i valstyret
Stig Olav Lødemel

Publisert 11.07.2017
Vassaktivitet - 1

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.

Mange som ikkje søkjer
Erfaring frå tidligare år viser at det finns mange lag og organisasjonar som ikkje søkjer om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjonar som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Slike såkalla underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader frå underledd som kjem direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avviste.

Vi ønskjer å nå fleire
Det er også en del enkeltståande lag og organisasjonar som ikkje søkjer, for eksempel organisasjonar som driv frivillig arbeid innanfor innvandrargrupper og andre lokale foreiningar. Vi prøver difor å nå ut til desse gjennom kommunane og fylkeskommunane, og ber om hjelp til å formidle informasjonen i denne e-posten til lag og organisasjonar i din kommune/distrikt.

De kan lese meir om momskompensasjon til frivillige organisasjonar på nettstaden vår. Her finn du også søknadsskjema. Dersom de lurer på noko, ta kontakt med oss på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Minstegrenser
For enkeltståande søkjarar er det minstegrenser. Etter den forenkla søknadsmodellen er minstegrensa 200 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensa etter dokumentert søknadsmodell er 14 000 kroner i meirverdikostnader som det kan søkast kompensasjon for. Underledd treng ikkje å ta omsyn til minstegrensene fordi dei er med i søknaden frå sentralleddet.

Søknadsfristar
Frist for å søkje til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2017.

Sentralledd har eigne fristar for rapportering frå underledda sine. Sjå den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærare informasjon.


Med helsing

   
 


Tlf: 57 82 80 00
E-post: postmottak@lottstift.no

 

www.lottstift.no

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Postboks 24, 6761 Hornindal
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: 47484987 Ordførar Stig Olav Lødemel

Kontonr
: 3820.07.00144
Kommunenr
: 1444
Opningstid
: 09:00 - 15:00
Fotograf: Trond Mehlum
Første snø
Trond Mehlum
Kommunereforma Kommunereforma
     
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering