Publisert 25.01.2012
Lege

Fastlegelista til dr. Maurset er nå åpna for nye pasientar.
Først til mølla....

Publisert 24.11.2011
Horndøla7

I august 2010 eigengodkjende kommunestyret klimaplanen for Hornindal 2010 - 2020. Planen omfattar følgjande hovudtema:
1. Energi - stasjonær energibruk
2. Forbruk og avfall
3. Transport
4. Næringsliv
5. Landbruk

Publisert 18.11.2011
Radon

Statens strålevern har endra sine tilrådingar for radon. Dei har og skjerpa krava for tillate radonnivå i inneluft i utleigebustadar, skular og barnehagar. Bakgrunnen for dette er at til lågare radonnivåa er, til lågare er lungekreftrisikoen. Difor bør radonnivåa alltid vere så lave som praktisk talt mogleg. Dette er også eit generelt krav i strålevernforskrifta, i tillegg til grenseverdiane.

Første Førre | Neste Siste