Helse og Omsorg Helse og Omsorg
Skule og Barnehage Skule og Barnehage
Kultur, Idrett og Fritid Kultur Idrett Fritid
Næring Næring
Bustad og Eigedom Bustad og Eigedom

Tilskot til næringsutvikling

Har du ein god ide eller ein bedrift, eller helst begge deler? Vi kan gi tilskot til dømes til studietur, planlegging eller investering.
Ta kontakt for informasjon og søknadsskjema til dei ulike ordningane. 

 

1. Bruksutbygging - Investering i landbruk
Prioritert (2010):
• Sau
• Kyr - omlegging til lausdrift
• Økologisk drift
• Samdrift

2. Etableringstilskot til yngre bønder
• Til mindre investeringer for å halde fram drifta

3. Etableringstilskot og bedriftsutviklingstilskot til utvikling av ny næringsverksemd i tilknytning til gardsbruk.
• nyskaping,
• internasjonalisering
• kompetanseutvikling
• kvinner
• ungdom
• miljø

4. Det kommunale næringsfondet
Kan gi inntil 25% støtte til mindre investeringer og inntil 75% støtte til bedriftsutvikling:
• vinterturisme
• utvikle landbruksnæringa
• sentrumsutvikling
• nyetableringer
• kunst og handverkstradisjonar
• kompetansenæringer
• Hornindalsvatnet som profileringsverkty

5. SMIL -midlar
Søknadsfrist 1. mai
Tilskot til kulturlandskap i landbruk/bygd:
• Restaurering av sel og andre bygningar på setrane
• Tiltak mot landbruksureining.
• Tiltak for biologisk mangfald.
• Utløer, gardfjøs, kvernhus, sager,og liknande
• Rydding av stiar
• Istandsetting av kloppar, steingarder og liknande
• Tilrettelegging med utedo, søppelbud og liknande.
• Rydding av innmarksbeite og beiteområde i utmark.

6. Konsesjonsfondet
Hornindal kommune har eit konsesjonsfond. Utviklingsutvalet kan nytte nokre av disse midlane til næringsføremål innafor retningslinjer. Kommunestyret bestemmer i budsjett og økonomiplan anna bruk av konsesjonsfondet. kan nytte konsesjosfondet til ulike føremål.

Publisert av Per Ingebrigt Karbø. Ansvarleg Lise Mari Haugen. Sist endra 28.04.2014
Kan vi hjelpe?
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
Sjølvbetening Sjølvbetening
Honndalshallen2 Honndalshallen
Nordfjordkart Kart over Nordfjord
Det Gode Liv Her er det godt å leve!
Lokalpolitikk Lokalpolitikk
     
Honndalsportalen_knapp Honndalsportalen
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering