Differensiert forvalting av Hornindalsvassdraget.

Haust | Fotograf: Trond Mehlum
Mot Grodås frå Lødemel fotograf Trond Mehlum
Planen for differensiert forvalting av Hornindalsvassdraget er eigengodkjent i alle tre kommunane, Eid, Hornindal og Stryn, og har status som kommunedelplan.
I planen er vassdraget delt inn i ulike soner - alt etter menneskeleg påverknad
• Sone I omfattar område med høg grad av menneskeleg
påverknad. (Tettstadar o.a. byggjeområde)
• Sone II omfattar område med middels grad av menneskeleg
påverknad. (Landbruksområde og spreidd busetnad o.l.)
• Sone III omfattar område med liten grad av menneskeleg påverknad.
(Urørt natur, beite- og skogsområde m.m.)

Tiltak innafor desse sonene er delt inn i 4 kategoriar (1 - 4) der høgare tal medfører auka konfliktgrad.

Dei fire kategoriane er :
1. Tiltak eller inngrep som normalt kan gjennomførast
2. Tiltak eller inngrep som normalt ikkje er i konflikt med vernegrunnlaget,
men der søknaden må vurderast opp mot verneverdiane
3. Tiltak eller inngrep som normalt vil vere i konflikt med vernegrunnlaget,
og der omfang, detaljering og utforming av inngrepet avgjer om tiltaket
kan utførast.
4. Tiltak eller inngrep som er i konflikt med vernegrunnlaget og som
normalt ikkje kan utførast
Publisert av Ståle Hatlelid. Ansvarleg Lise Mari Haugen. Sist endra 05.06.2009
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering