Varsel om oppstart av mindre reguleringsendring i hytteområde B4 - nordaust for Storesetra

Utkast til reguleringsplan - B4.png - Klikk for stort bilete

Etter vedtak i planutvalet 04.07.2018, sak 010/18 vert det varsla oppstart av mindre reguleringsendring i hytteområde B4 nord for Storesetra.

Reguleringsplanen for område B4 ved Storesetra vart fremja som privat plan, og eigengodkjend av kommunestyret i K-sak 069/13. Planen omfattar to hyttetomter, samt diverse trafikkareal og landbruksareal.

Grunneigaren og hytteeigarane i området ynskjer no å føreta justeringar av fleire grenser, og gjennomføre makeskifte av areal. Endringane har sitt utspring i at gangstien/ tilkomsten til tomtene og arealet bak tomtene, av terrengmessige årsaker, vart bygt annleis enn vist på reguleringsplanen. Dette resulterte i at store deler av vegen vart lagt over tomt H2, og alle partar (grunneigaren og eigarane av tomt H1 og H2) er samde om gjennomføring av mindre endringar av reguleringsplanen. I prinsippet omfattar dette:

  • Område regulert til gangsti/ tilkomst vert omregulert til landbruksføremål.
  • Ferdig utbygt veg vert vist i kartet og regulert som landbruksområde – med tinglyst vegrett for dei to eigedomane H1 og H2.
  • Område regulert til fritidsbusetnad H1 avstår ein liten trekant i nordaustre hjørne av tomta, og får tillagt tilsvarande areal av LNF-område langs søndre grense.

Det vert elles vist til sak 010/18 m/ tilhøyrande vedlegg.

For nærare omtale av planen vert det vist til kommunen si heimeside: https://hornindal.kommune.no
Evt. innspel til planarbeidet skal vere skriftleg og sendast til: Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, eller e-post: post@hornindal.kommune.no Frist: 07.09.2018
Publisert av Ståle Hatlelid. Sist endra 11.07.2018
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering