Reguleringsplan for massedeponi og riggplass i grenseområdet mot Stranda kommune - varsel om oppstart av planarbeid

Planområde  - Klikk for stort bilete Føremålet med deponiet er å kunne lagre eigna masse til bygging av ny fylkesveg 60 - på strekninga Tomasgard til området ved Røyrhus bru. Mesteparten av parsellen ligg i Hornindal kommune, og politikarane har tidlegare signalisert eit sterkt ynskje om å leggje til rette for raskast mogeleg realisering av den nye fylkesvegen. 

Statens vegvesen har målsetjing om å kome i gong med tunellarbeidet på byggjesteg 3 på strekninga Røyr – Hellesylt i løpet av hausten 2013, og skal steinmassane kunne lagrast i grenseområdet må det utarbeidast reguleringsplan for eit deponiområde på ca. 25 daa. Planområdet omfattar eit litt større areal, men hovudføremålet med reguleringa er å sikre tilstrekkeleg lagerplass for steinmassane. Planområdet er avgrensa av gnr. 196, bnr. 3 sine eigedomsgrenser mot sør, vest og aust, og av fv. 60 si nordre grense (austre grense er kommunegrense/ fylkesgrense mot Stranda kommune/ Møre og Romsdal fylke). Innafor dette området vil massedeponiet bli regulert inn i ca. 230 m lengde vestover frå fylkesgrensa. Heile planområdet ligg innafor plangrensene til eigengodkjent kommunedelplan for ny fylkesveg 60, og det er ikkje sett krav om planprogram.Planarbeidet skjer i samarbeid med vegvesenet, og det er Statens vegvesen Region Midt som vil stå føre den fysiske planlegginga. 

Evt. merknader eller innspel til oppstartvarselet skal sendast til: Hornindal kommune, postboks 24, 6761 Hornindal, eller på e-post: post@hornindal.kommune.no. Frist: 19.08.2013.

Publisert av Ståle Hatlelid. Sist endra 02.07.2013
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering