Kommunedelplan for fv 60 Tomasgard - Røyrhus bru - kunngjering av eigengodkjent plan for den del som ligg i Hornindal kommune

Utsyn over Hornindal frå Muldsvorhornet - Klikk for stort bileteUtsyn over Hornindal frå Muldsvorhornet Ola Magne Strand Kommunedelplan for ny fylkesveg 60, for den del som ligg i Hornindal kommune, vart vedteken av Hornindal kommunestyre den 18.10.2012.
Vedtaket er endeleg, og kan ikkje påklagast. Jf. plan- og bygningslova av 27.06.2008, § 11-15.

Kommunestyret si eigengodkjenning inneber at framtidig fylkesvegtrasé på strekninga Tomasgard - Møre grense skal planleggjast og byggjast etter alternativ 2. Innafor sine plangrenser gjeld kommunedelplanen for fylkesveg 60 før tidlegare vedteken arealdel til kommuneplanen for Hornindal kommune.

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 1-6 og 26-1 er det ikkje tillate med byggjetiltak eller endring av eigedomar som kan vere i strid med kommunedelplanen - eller som kan hindre vidare planlegging og utbygging av fylkesvegen. Evt. dispensasjonssøknader skal leggjast fram for Statens vegvesen for uttale.

Detaljutforming av området på Tomasgard, brukryssing i området Taraldset – Brendefur, plassering og utforming av avkøyrsler m.m. vil bli nærare utgreia og avklara under reguleringsplanprosessen.

Publisert av Ståle Hatlelid. Ansvarleg Rådmannen. Sist endra 11.09.2013
SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering