Publisert 08.03.2017

Om tenesta
Kommunen har innført fast tomtepris i dei kommunale bustadfelta. Tomteprisen er  kr. 166.500,- i 2019, inkludert kommunale gebyr og meirverdiavgift.

Kommunen har ledige tomter i sentrumsnære Kyrkjhornsbakkane bustadfelt, og Fannemel bustadfelt 3 km frå Grodås sentrum.  Eit nytt fog flott bustadfelt på Løvland er under planlegging like ved Hornindal barnehage og det er no klart for å søkje på tomt her. Tomteprisen på Løvland er ikkje klar enno.

Kontakt Servicekontoret om du vil tinge tomt.  Tlf. 57879800 eller post@hornindal.kommune.no

Harevadet Hyttegrend har ledige hyttetomter i naturskjønne Harevadet like ved Hornindal skisenter- kontakt Inge Olsen for meir info.

Publisert 26.03.2018
Løvland bustadfelt

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har ved brev av 14.03.2018 avvist klaga frå hytteeigar på Løvland, og stadfest Hornindal kommunestyre sitt vedtak av 07.09.2017, sak 054/17 - om eigengodkjenning av reguleringsplan for Løvland bustadfelt. Vedtaket er endeleg, og kan ikkje påklagast. Det betyr at kommunen kan detaljplanleggje kommunal infrastruktur i feltet med grunnlag i vedteken plan, innhente anbod, og starte opparbeidinga så snart dette er praktisk mogeleg.  

Publisert 30.04.2019

Startlån og tilskot til etablering
Startlån og tilskot til etablering skal bidra til at husstandar med langvarig bustadfinansierings-problem skal kunne skaffe seg ein eigna bustad og behalde den.

Prioriterte grupper er:

 • Barnefamiliar med behov for eigna og stabil busituasjon skal utgjere minst 50 prosent av dei totale tala på husstandar på landsbasis.
 • Personar som bur i kommunal bustad.
 • Personar som står i fare for å miste bustaden og som klarar å behalde bustaden ved refinansiering.
 • Personar med lav, men stabil og føreseieleg inntekt, som ikkje har mogelegheit for å spare opp eigenkapital.
   

Tilskot til tilpassing 
Tilskotet skal bidra til at personar med behov for tilpassa bustad får nødvendig finansiering. Det skal òg bidra til å auke tilgjengelegheita i bustadmassen.

Ved tildeling av tilskot i 2019 gjeld desse prioriteringane: 

 • Minst 50 prosent av tilsegna på landsbasis skal gå til familiar som har barn med nedsett funksjonsevne. 
 • Husstandar med nedsett funksjonsevne og svak økonomi. 
 • Husstandar med nedsett funksjonsevne og normal økonomi. 
 • Eldre som ønskjer å leggje til rette for framtidige behov for tilpassing, slik at dei kan bli buande heime lenger.

For meir opplysningar ta kontakt med Hornindal kommune, tlf. 57 87 98 00/57 87 98 08 
E-post: post@hornindal.kommune.no 

For meir opplysningar gå inn på  www.husbanken.no

Søk startlån og tilskot her

Publisert 26.02.2019
Bilde Energiportalen facebook.jpg

Hornindal kommune kan no tilby alle innbyggjarar i Hornindal gratis hjelp til å snakke med ein energirådgjevar, der ein kan få hjelp til å bruke energiportalen eller få objektive råd om eigen bustad, energitiltak og støtteordningar.

Energiportalen gjer bustadeigar i stand til å finne dei rette energitiltaka for eigen bustad og ein lokal leverandør som kan installere. Resultatet blir at bustadeigar sparer energikostnader, og kommunen reduserer energibruk og CO2-utslepp frå bustaden.

Energiportalen til Hornindal

Publisert 08.03.2017
Kyrkjhornsbakkane sett frå Ytrehorn

 

Kommunen har ledige tomter i sentrumsnære Kyrkjhornsbakkane bustadfelt og Fannemel bustadfelt 3 km frå Grodås sentrum.  Eit nytt bustadfelt på Løvland er under planlegging. Tomteprisen for 2018 er kr 161.500,- inkl. kommunale gebyr og meirverdiavgift.

Kontakt Servicekontoret om du vil tinge tomt. 
Tlf. 57879800 eller post@hornindal.kommune.no

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post : post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering