Oversikt over alle tenester


A

Abort
Adopsjon
Adressetildeling
Alderspensjon
Alkoholsal
Allergi
Alternativ behandling
Arbeidsavklaringspengar
Arbeidsløyve
Arkiv
Arv og gåver
Attlevandepensjon
Avløpshandtering
Avløysartilskot

B

Barnebidrag
Barnehageplass
Barnepensjon
Barnetrygd
Barnevern
Bedriftsetablering
Behandlingsreise
Besøksheim
Bibliotektenester
Bioteknologi
Bot
Brannvern og eksplosjonsvern
Bransjekrav
Bustadattest
Bustadfinansiering
Bustadnummer
Bustønad
Byggjekostnad
Byggjesak
Bålbrenning

D

Dagpengar
Dagtilbod
Dans
Designvern
Dom
Domstol
Doping
Dyrehelse

E

Eigedomsomsetning
Eigedomsregister
Eingongsstønad
Eksamen
Ektefellepensjon
Ekteskap
Ergoterapi
Ernæring
Etablering av barnehage
Etterutdanning og vidareutdanning
Europeisk helsetrygdkort

F

Fagopplæring
Fagskuleutdanning
Familievern
Farskap
Fastlege
Feiing
Festival
Film og kino
Fjernundervisning
Flyktningar og vern
Flyttemelding
Folkehøgskule
Foreldrepengar
Foreldrepermisjon
Forsørgingstillegg
Fosterheim
Frikort for helsetenester
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og holtakingsverksemd
Fritidsfiske
Frivilligsentral
Fyrverkeri
Fysioterapi
Fysisk aktivitet
Følgje ("Ledsager")
Førelegg
Føretaksregistrering

G

Gift
Gjeldsrådgjeving
Gravemelding
Grunnskule
Grunnskuleopplæring for vaksne

H

Habilitering og rehabilitering
Heimehjelp
Heimesjukepleie
Helsestasjon
Hjelpemiddel
Husdyrhald
Høgskule og universitet

I

Idrettsanlegg
Idrettsarrangement
Idrettslag
Idrettsmidlar
Import
Individuell plan
Inkludering
Innemiljø
Introduksjonsprogram for innvandrarar

J

Jakt og fangst

K

Karakterar
Kjæledyr og sportsdyr
Kommunal bustad
Kommuneplan
Konkurs
Kontantstøtte
Korttidsopphald
Kulturbygg
Kulturmidlar
Kulturminnevern

L

Lag og foreiningar
Landbrukseigedom
Legevakt
Leigeforhold
Lokalhistorie
Lækjemiddel

M

Meinerstatning
Meirverdiavgift
Mekling
Miljøsertifisering
Minstepensjon
Mobbing
Motorferdsel i utmark
Museum
Musikk
Musikk- og kulturskule

N

Namsmyndigheit
Nasjonale prøvar
Naturskade
Naturskadeerstatning
Norskopplæring
Notarius publicus
Næringsfond
Nærmiljøtilskot

O

Offentleg innkjøp
Omsorgslønn
Omsorgspengar
Omsorgspermisjon
Oppgåveplikt
Opphaldsløyve
Oppmåling
Organdonasjon
Overgrep

P

Pasient- og brukarombod
Pasientskadeerstatning
Pass
Patent
Pedagogisk-psykologisk teneste
Pensjonskalkulator
Personleg assistent
Personnamn
Personskadetrygd
Persontransport
Plantedyrking
Plantevern
Politimelding ("Anmeldelse")
Prevensjon
Privatskule
Produktsikkerheit
Psykisk helsevern
Påtaleunnlating

R

Realkompetanse
Reguleringsplan
Rehabiliteringspengar
Reindrift
Reiseutgifter
Renovasjon
Rettferdsvederlag
Rettshjelp
Rettssak
Rustiltak

S

Sambuarskap
Samfunnsstraff
Samlivsbrot
Samordna opptak
Seksjonering
Servering
Sjukeheim
Sjukehus
Sjukepengar
Sjuketransport
Skadedyr
Skogbruk
Skulefritidsordning
Skulehelseteneste
Skulerute
Slektsforsking
Smittevern
Soning
Sosialhjelp
Speleavhengigheit
Spesialundervisning
Standardisering
Statsborgarskap
Strålevern
Studiefinansiering
Stønad til einsleg forsørgjar
Stønad ved arbeidsmarknadstiltak
Støttekontakt
Støy
Svangerskapsomsorg
Svangerskapspengar
Særskilt norskopplæring

T

Tannhelseteneste
Teater
Tenestepensjon
Tilrettelagt fritid
Tinglysing
Tobakk
Tolketeneste
Toll
Turisme
Turistkontor
Tvangsekteskap

U

Ufrivillig barnløyse
Uførepensjon
Ungdomsmidlar
Universell utforming
Uteområde

V

Vaksine
Valdsoffererstatning
Varemerkje
Vassdrag
Vassforsyning
Vegbygging
Vegvedlikehald
Ventelønn
Vidaregående skule
Viltforvaltning
Visuell kunst
Visum

SkriftInterKart Skriftstorleiken kan endrast ved å klikkeInternasjonaltSidekart
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • (Bokmerke)

Kontaktinformasjon

Hornindal kommune Postboks 24, 6761 Hornindal org.nr 835095762 Kto.nr 3820.07.00144
Telefon Smia 57 87 98 00 Omsorgsenteret 57 87 98 60
Legekontoret 57 87 98 70 Hornindal barnehage 97 96 24 24
E-post :  post@hornindal.kommune.no
Telefon
: Ordførar 47484987

Opningstid
: Smia 09:00 - 15:00
AltInn_MiSide AltInnMinSide
ID-porten ID-porten
 
 
 
Validator
Levert av ACOS AS
Hornindal kommune, Postboks 24, 6761 Hornindal, Tlf. 57 87 98 00, post@hornindal.kommune.no
Login for redigering